0907 717 344 (pon-pia od 9.00-15.00)

Zmluvné podmienky

Preambula

Tieto názvoslovia všeobecných obchodných podmienok majú ďalej v texte nasledujúci význam:
 • Prevádzkovateľ – má význam určený v bode 1.2. týchto všeobecných obchodných podmienok
 • Služby – má význam určený v bode 2.1. týchto všeobecných obchodných podmienok
 • Osobné údaje –akýkoľvek údaj, ktorý vedie alebo by mohol viesť k identifikáci iužívateľa.
 • Registrácia – má význam určený v bode 4 týchto všeobecných obchodných podmienok
 • Účet – súčasť Portálu s označením „realityvyhodne.sk“ Účet je založený registráciou na konkrétnu fyzickú alebo právnickú osobu. Účet je Užívateľovi prístupný po zadaní Prihlasovacích údajov.
 • Zmluvné strany – spoločne Užívateľ a Prevádzkovateľ
 • Realitný maklér – má význam určený v bode 3.1. týchto všeobecných obchodných podmienok
 • nehnuteľnosť – bytový priestor, kancelársky priestor, rodinný dom, pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Portál – internetová adresa www.realityvyhodne.sk
 • Prihlasovacie údaje – má význam určený v bode 4.2. týchto všeobecných obchodných podmienok
 • e – mail – elektronická schránka: info@realityvyhodne.sk
 • Užívateľ – osoba ktorá súhlasí s obchodnými podmienkami
 • Cenník – poplatky za Služby

1. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „Obchodné podmienky“) sú upravené v súlade s § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ObZ“ alebo„Obchodný zákonník“).
 2. Obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou Jana Klačková, Slnečná 1394/33, 922 21 Moravany nad Váhom, IČO: 51 774 402 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) a Užívateľom. Pod pojmom vzájomné práva a povinnosti sa rozumejú všetky práva a povinnosti súvisiace so založením, prevádzkovaním a používaním Užívateľského účtu.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že je registrovaným prevádzkovateľom a zároveň aj správcom internetového portálu realityvyhodne.sk, ktorá je dostupná na internetovej adrese www.realityvyhodne.sk (ďalej len ako „Portál“).
 4. Prevádzkovateľ čestne prehlasuje, že nepožaduje a ani v budúcnosti nebude požadovať od Užívateľov akúkoľvek finančnú odmenu z predaja inzerovanej nehnuteľnosti na Portáli.

2. Služby

 1. Prevádzkovateľ poskytuje Predávajúcemu a Záujemcovi rozsah Služieb dohodnutých v týchto OP. Služby vedú k zaisteniu možnosti predaja alebo kúpy Nehnuteľnosti, a teda k dosiahnutiu účelu Sprostredkovateľskej zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Predávajúcim podľa predchádzajúceho článku.
 2. Ponúkanými Službami (ďalej len „Služby“) sú najmä:
  1. Možnosť využívania Servera a Servisných stránok
  2. Prístup k užívateľskému prostrediu pre administráciu ponuky Nehnuteľností
  3. Online správa a kontrola Inzercie
  4. Štatistiky a prehľady Inzercie
  5. Súvisiace dokumenty a návody
  6. Realitné poradenstvo
  7. Služby call centra
  8. Spracovanie Rezervačnej zmluvy a Kúpnej zmluvy
  9. Približny odhad ceny nehnuteľnosti
 3. Rezervačná zmluva a kúpna zmluva podľa písm. h) predchádzajúceho odseku predstavuje text, ktorý obsahuje povinné náležitosti predmetného právneho úkonu. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že zmluvu vypracuje podľa najlepšieho vedomia a informácií dodaných zo strany Predávajúceho a Záujemcu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za znenie konečnej verzie rezervačnej zmluvy a kúpnej zmluvy, najmä nezodpovedá za zásahy do jej znenia zo strany Predávajúceho a Záujemcu, za ktoré v každom prípade zodpovedá výlučne Predávajúci alebo Záujemca.
 4. Služba podľa ods. 5.5. tohto článku môže byť Prevádzkovateľom po uplynutí 180 dní od zverejnenia Inzerátu Predávajúceho na inzertných portáloch deaktivovaná, a to z dôvodu vzniku neprimeraných nákladov s poskytovaním tejto Služby. Zverejnenie Inzerátu Predávajúceho na Serveri za zvyšných podmienok podľa článku III. týchto OP nie je dotknuté.
  1. Užívateľ si môže prostredníctvom Portálu objednať u Prevádzkovateľa nasledujúce Služby:
   1. Inzerciu nehnuteľností na Portáli a mimo neho (ďalej len ako „Inzercia“). V prípade objednania Inzercie vznikne medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom zmluvný vzťah upravený Inzertnými obchodnými podmienkami, ktoré sú dostupné v článku 4 a 5 týchto zmluvných podmienok.
   2. Sprostredkovanie realitných služieb (ďalej len ako „Sprostredkovanie“).
  2. V prípade, že si Užívateľ objedná u Prevádzkovateľa Služby, vznikne medzi Zmluvnými stranami Zmluvný vzťah, ktorý bude upravený Obchodnými podmienkami a zároveň aj obchodnými podmienkami k príslušnej Službe uvedenej v bode 2.1.

3. Ustanovenia pre Realitných maklérov

 1. Realitným maklérom sa pre účely týchto OP rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva realitnú činnosť v zmysle platných právnych predpisov a za účelom zisku (ďalej len „Realitný maklér“). Realitnou činnosťou sa pre účely týchto OP považuje najmä akákoľvek činnosť, spočívajúca v sprostredkovaní predaja, prenájmu alebo kúpy Nehnuteľností, vykonávaná za účelom dosiahnutia priameho alebo nepriameho zisku, predovšetkým podnikanie vo vlastnom mene, účasť v právnickej osobe s predmetom podnikania – sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností, výkon funkcie štatutárneho orgánu alebo iného orgánu v právnickej osobe s predmetom podnikania – sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností alebo člena takéhoto orgánu, výkon závislej práce v pracovnom pomere alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru pre takúto osobu, činnosť na základe iného zmluvného vzťahu, vrátane zmluvného vzťahu neformálneho, účasť na podnikaní inej osoby či konanie v zhode s inou osobou, spočívajúce predovšetkým v nákupe nehnuteľností za účelom ich ďalšieho predaja, predaj nehnuteľností, sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností. Za Realitného makléra sa tiež považujú všetky osoby, ktorých elektronická prevádzka odosielaná na Server pochádza, aj iba z časti, z domény, serveru alebo IP adresy subjektu, ktorý spĺňa definíciu Realitného makléra podľa tohto odseku alebo ktorý túto definíciu spĺňal kedykoľvek počas obdobia až 12 mesiacov pred okamihom požiadavky odosielanej na Server ako Predávajúci. Za Realitného makléra sa ďalej tiež považujú všetky osoby, ktoré vystupujú ako osoby spolupracujúce (bez ohľadu na povahu právneho vzťahu) s Realitným maklérom a osoby uvedené na internetových stránkach príslušných Realitných maklérov s tým, že v prípade pochybností je na Predávajúcom, aby preukázal, že Realitným maklérom nie je. Za Realitného makléra sa tiež považujú všetky osoby, ktoré prevedú, hodlajú alebo prisľúbili previesť úhradu akejkoľvek služby za subjekty, ktoré splňujú ktorúkoľvek definíciu Realitného makléra v zmysle predchádzajúcich ustanovení tohto odseku.
 2. Užívateľ registráciou čestne prehlasuje, že v Inzerátoch neinzeruje nehnuteľnosti tretích osôb za účelom dosiahnutia zisku z predaja alebo prenájmu inzerovanej nehnuteľnosti.
 3. Prevádzkovateľ výslovne zakazuje vykonať Registráciu Účtu Realitnému maklérovi. Prevádzkovateľ taktiež výslovne zakazuje Realitnému maklérovi, aby si u Prevádzkovateľa akýmkoľvek spôsobom objednal služby uvedené v bode 2.1.1. týchto Obchodných podmienok.
 4. Ustanovenia 3.1. až 3.4. sa nevzťahujú na Realitných maklérov, ktorý konajú mimo rámec ich zárobkovej činnosti, a teda objednávajú si u Prevádzkovateľa Služby na nehnuteľnosti, ktoré sú v ich osobnom vlastníctve.
 5. V prípade podozrenia, že sa jedná o Realitného makléra môže požiadať prevádzkovateľ o predloženie listu vlastníctva všetkých inzerovaných nehnuteľností na Portáli.
 6. V prípade, že Realitný maklér nedodrží výslovné zákazy uvedené v bode 3.6. Obchodných podmienok, je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať od Realitného makléra zmluvnú pokutu vo výške 5000,- EUR (slovom päťtisíc EUR). Zmluvná pokuta je splatná dňom Registrácie Úctu Realitného makléra. Prevádzkovateľ prehlasuje, že týmto ustanoveným nie je dotknutý jeho nárok na náhradu škody, ktorá vznikne, resp. vznikla konaním Realitného makléra.
 7. Prevádzkovateľ má právo zrušiť účet Realitného makléra, nevykonať objednávky Služieb uvedených v bode 2.1.1. Obchodných podmienok. Prevádzkovateľ je oprávnený započítať si finančné prostriedky, ktoré zaplatil Realitný maklér za Služby uvedené v bode 2.1.1. Obchodných podmienok, do jeho nároku na zmluvnú pokutu uvedenú v bode 3.6. Obchodných podmienok.
 8. Tieto ustanovenia sa nepoužijú v prípade, že registráciu vykonala Obec alebo bytové družstvo, resp. na osobu oprávnenú konať v mene týchto osôb, taktiež developerov, ktorí chcú inzerovať nehnuteľnosti, ktoré majú vzniknúť alebo už vznikli.

4. Práva a povinnosti Užívateľa

 1. Užívateľ má možnosť zriadiť si registráciou na Portáli Účet. Užívateľ si môže prostredníctvom účtu objednať u Prevádzkovateľa služby uvedené v bode 2.1. Obchodných podmienok.
 2. Registráciu Účtu môže vykonať Užívateľ prostredníctvom Portálu. Pre úspešnú registráciu musí Užívateľ vyplniť minimálne povinné údaje, a to meno, priezvisko, adresu, na ktorej preberá poštové zásielky, telefónne číslo a e-mail. Taktiež je Užívateľ povinný pri registrácii uviesť prihlasovacie meno a heslo (ďalej len ako „Prihlasovacie údaje“). Užívateľ prehlasuje, že ním uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedajú realite.
 3. Užívateľ pri registrácii musí vyjadriť samostatný súhlas s Obchodnými podmienkami, taktiež musí súhlasiť so spracovaním osobných údajov a čestne prehlásiť, že nie je Realitným maklérom.Registrácia sa považuje za ukončenú momentom keď prevádzkovateľ spracuje údaje, ktoré Užívateľ uviedol pri registrácii v súlade s ustanoveniami týchto obchodných podmienok a zašle Užívateľovi potvrdzujúci email.
 4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zverejniť na Portáli len tie osobné údaje, na ktoré udelí Užívateľ súhlas.
 5. Účet, ktorý vznikol pri registrácii, je zabezpečený prihlasovacím menom a heslom, ktoré si zvolil pri Registrácii Užívateľ. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť ohľadne Prihlasovacích údajov.
 6. Pokiaľ nastane situácia, že dôjde k zmene údajov Užívateľa, ktoré uviedol pri registrácii, je povinný do 5 dní od kedy nastala zmena Užívateľových údajov, túto zmenu oznámiť Prevádzkovateľovi.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na výpadky dostupnosti Účtu, za účelom údržby Portálu, respektíve ak budú vykonávať údržbu softwarových, resp. hardwarových zariadení tretie strany, ktoré spolupracujú s Prevádzkovateľom. Užívateľ teda berie na vedomie, že Účet nemusí byť dostupný nepretržite.
 8. Užívateľ nesmie sprístupniť svoje Prihlasovacie údaje tretím osobám. Pokiaľ nastane situácia, že došlo k použitiu Prihlasovacích údajov Užívateľa čo i len z nedbanlivosti, nesie Užívateľ v celom rozsahu zodpovednosť za použitie Prihlasovacích údajov. Prevádzkovateľ je oprávnený za takéto použitie Prihlasovacích údajov požadovať zmluvnú pokutu uvedenú v bode 3.6. Obchodných podmienok od Užívateľa.
 9. Užívateľ vyhlasuje registráciou, že na Portáli nebude zverejňovať žiadnu Inzerciu, ktorou by mohol vzniknúť nárok tretím stranám. Pokiaľ uvedené Užívateľ nedodrží a z Inzercie vznikne nárok tretej strane, preberá na svoju osobu vzniknutý nárok a náklady spojené s uplatnením nároku.
 10. Užívateľ má právo kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa o zrušenie účtu z akéhokoľvek dôvodu, zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu prevádzkovateľa. K náležitostiam žiadosti na zrušenie účtu patria údaje uvedené pri Registrácii (viď. bod 4.2).

5. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť Účet Užívateľa a odstrániť jeho Inzerciu, respektíve poskytnúť Užívateľovi akékoľvek služby v prípade, že:
  1. užívateľ neinzeruje nehnuteľnosť,
  2. sa jedná alebo existuje podozrenie, že sa jedná o Realitného makléra,
  3. Inzercia obsahuje hanlivé slová, vulgarizmy alebo podnecujú k rasovej nenávisti,
  4. Inzercia je v rozpore s právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky,
  5. Užívateľ neprejavil žiadnu aktivitu na svojom Účte dlhšie ako 180 dní
  6. Užívateľ poruší ktorékoľvek ustanovenie Všeobecných zmluvných podmienok alebo Inzertných zmluvných podmienok.
 2. Pokiaľ dôjde k zrušeniu Účtu z dôvodov uvedených v bode 5.1., Užívateľ nemá nárok na vrátenie akéhokoľvek plnenia poskytnutého Prevádzkovateľovi.
 3. Pre skvalitnenie poskytovaných služieb si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zasielať e-mailom ankety, otázky, novinky ohľadne Portálu, poskytované služby Užívateľovi. Užívateľ má právo odmietnuť zasielanie takýchto e-mailov.
 4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k archivácii správ zasielaných prostredníctvom portálu po dobu jedného roku. Pokiaľ má Užívateľ záujem o takto uchované správy, musí si tieto správy vyžiadať od Prevádzkovateľa písomnou žiadosťou zaslanou na jeho e-mailovej adrese. Za náležitosti žiadosti o poskytnutie archivovaných správ sa považuje, meno, priezvisko, dátum narodenia. korešpondenčná adresa a podpis.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Všeobecné obchodné podmienky a Cenník služieb bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na Portáli.

6. Ochrana osobných údajov

 1. Užívateľ týmto udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytne pri registrácii Účtu (ďalej len „osobné údaje“) za účelom vytvorenia databázy Užívateľov, vedenia Účtov a ich správy, za účelom plnenia práv a povinností zo strany Prevádzkovateľa súvisiacich s poskytovaním Služieb a to súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
  1. Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľuje Užívateľ dobrovoľne, a to na dobu neurčitú. Užívateľ je oprávnený tento súhlas písomne odvolať písomnou žiadosťou zaslanou e – mailom, ktorej náležitosti sú, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, podpis a jednoznačný prejav vôle, že Užívateľ odvoláva tento súhlas.
 2. Užívateľ nie je oprávnený odvolať súhlas skôr ako bude splnený účel spracovania a poskytnutia osobných údajov. Užívateľ potvrdzuje, že pred získavaním osobných údajov bol zo strany Prevádzkovateľa informovaný o skutočnostiach uvedených v § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a rovnako bol poučený o svojich právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

7. Záverečné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 15.4.2019. Zároveň tvoria tieto všeobecné obchodné podmienky neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu, ktorý vzniká medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom.
 2. Právne vzťahy vznikajúce na základe Všeobecných obchodných podmienok sú upravené platným právom na území Slovenskej republiky. Právne vzťahy vzniknuté medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom, ktorý nie je spotrebiteľ, sú upravené zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 3. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú:
  1. adresa pre doručovanie, ktorá je zároveň sídlom spoločnosti, a to: Jana Klačková, Slnečná 1394/33, 922 21 Moravany nad Váhom, IČO: 51 774 402
  2. telefónne číslo: 0907 717 344
  3. e – mail: info@realityvyhodne.sk
 4. Vizuálny aj zvukový obsah Portálu, vrátane základnej technológie, je chránený autorským právom a akýmkoľvek ďalším právom duševného vlastníctva a je výlučným vlastníctvom Prevádzkovateľa. Užívateľ ani tretie osoby nemajú právo na reprodukciu, upravovanie, zverejňovanie, distribúciu, predaj a na akékoľvek iné použitie týchto materiálov stránok bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa.
 5. Cenník služieb tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Všeobecných obchodných podmienok.
Top

Layout

Main Color

Unlimited colors for your purpose! click color box below to experience now

Demos

Multiple demos for your purpose! click these thumbnail below to experience now
DefaultAgencyAgentSingle LocalSingle PropertyOptima Express