VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky vydáva samostatne zárobkovo činná osoba Martin Klačko, IČO: 52 477 096, s miestom podnikania Slnečná 1394/33, 922 21 Moravany nad Váhom, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Piešťany, č. 230-20947 v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

 

Čl. I Vymedzenie základných pojmov

Dodávateľ a/alebo Prevádzkovateľ

znamená samostatne zárobkovo činnú osobu: Martin Klačko, IČO: 52 477 096, s miestom podnikania Slnečná 1394/33, 922 21 Moravany nad Váhom, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Piešťany, č. 230-20947, DIČ: 1074547298, IČ DPH: nie je platiteľom DPH,

Iný Dodávateľ

znamená osobu vybratú Dodávateľom, ktorá poskytne Klientovi časť Služieb, a to v rozsahu, akom tieto Služby neposkytuje alebo nemôže poskytovať priamo Dodávateľ; pre účely týchto VOP sa Iným Dodávateľom považuje najmä advokát (v prípade poskytovania právnych služieb Klientom), účtovník (v prípade poskytovania účtovných služieb Klientom),  prípadne iná osoba, ktorá bude poskytovať Služby (alebo ich časť) Klientovi na základe dohody s Dodávateľom.

Klient                                

znamená Spotrebiteľa a/alebo Podnikateľa, ako účastníka Zmluvy uzatvorenej s Dodávateľom.

Minimálne hardvérové a softvérové parametre

Znamená minimálne hardverové parametre (i) dvojjadrový procesor s frekvenciou 1 GHz, (ii) operačná pamäť RAM 2 GB, (iii) funkčné pripojenie na sieť internet a mimimálne softverové parametre (i) aplikácia umožňujúca editovanie textových súborov (napr. Microsoft Word, Wordpad, atď.), (ii) aplikácia umožňujúca prezeranie jpg súborov a v prípade využívania Webovej stránky aj (iii) aplikácia umožňujúca prehliadanie webových stránok na internete (napr. Internet Explorer, Firefox, Chrome atď.).

Nehnuteľnosť

znamená nehnuteľnosť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve Klienta, v odôvodnených prípadoch nehnuteľnosť vo vzťahu k vlastníkom ktorej má Klient splnomocnenie na ich zastupovanie, v súvislosti s ktorou majú byť poskytnuté Služby podľa týchto VOP, ktorej špecifikáciu za týmto účelom Dodávateľovi poskytne Klient.

Odmena

znamená odmenu Dodávateľa za poskytnutie dohodnutých Služieb Klientovi

Podnikateľ

znamená

a) osoba zapísaná v obchodnom registri,

b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,

a zároveň táto osoba uzatvorila Zmluvu s Dodávateľom, rokuje alebo rokovala o uzatvorení Zmluvy s Dodávateľom, aj keď k uzatvoreniu Zmluvy nakoniec nedošlo

Prevádzkový priestor

znamená prevádzkareň alebo iný priestor, kde Dodávateľ zvyčajne vykonáva svoju podnikateľskú činnosť alebo povolanie; pre účely tejto Zmluvy sa za Prevádzkový priestor považuje kancelária Dodávateľa na adrese: Bratislavská 130/A, Piešťany.

Realitná kancelária a/alebo Realitný maklér

znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá má zapísanú v predmete činnosti alebo ktorá reálne vykonáva podnikateľskú činnosť – sprostredkovanie predaja, prenájmu a/alebo kúpy nehnuteľnosti pre tretie osoby a/alebo osoba, ktorá v konkrétnom prípade zabezpečuje pre vlastníka Nehnuteľnosti sprostredkovanie jej predaja, prenájmu a/alebo kúpy za odmenu.

Služby

znamená služby, ako sú dohodnuté v Zmluve (a ako sú bližšie popísané na Webovej stránke a v prílohe k Zmluve); na poskytnutie Služieb môže Dodávateľ využiť aj tretie osoby (subdodávateľom / Iných Dodávateľom).

V prípadoch, kedy obsahom poskytnutia Služby sú aj právne služby (napríklad v prípade Služby – zhotovenie zmlúv a/alebo právne poradenstvo) sa za Službu podľa týchto VOP považuje najmä sprostredkovanie poskytnutia takýchto právnych služieb pre Klienta, ako aj súvisiaca činnosť Dodávateľa potrebná k ich riadnemu poskytnutiu (najmä poskytnutie všetkých potrebných informácií Inému Dodávateľovi v mene Klienta, poskytovanie súčinnosti pri jeho činnosti a pod.); teda vo vzťahu k týmto službám Dodávateľ vystupuje len ako sprostredkovateľ služieb pre Klienta, pričom služby sú poskytované pre Klienta priamo zo strany Iného Dodávateľa.

Spotrebiteľ

znamená fyzickú osobu, ktorá uzatvorila Zmluvu s Dodávateľom, rokuje alebo rokovala o uzatvorení Zmluvy s Dodávateľom, aj keď k uzatvoreniu Zmluvy nakoniec nedošlo a poskytnuté Služby takejto osobe neslúžia, ani nie sú spojené s výkonom jej zamestnania, povolania alebo podnikania.

Užívateľ

znamená osobu, ktorá má registrovaný účet na Webovej stránke Prevádzkovateľa alebo osobu, ktorá použila Webovú stránku Prevádzkovateľa za účelom pridania inzerátu týkajúceho sa nehnuteľnosti vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve Užívateľa.

Účet Dodávateľa

znamená nasledovný bankový účet Dodávateľa: IBAN SK84 0900 0000 0051 5489 2577

alebo iný bankový účet oznámený zo strany Dodávateľa aspoň jeden deň pred uskutočnením platby zo strany Klienta.

VOP

znamenajú tieto všeobecné obchodné podmienky vydané Dodávateľom.

Webová stránka

znamená internetovú stránku Prevádzkovateľa: https://www.realityvyhodne.sk

Zákon č. 102/2014 Z. z.

znamená zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zmluva

znamená zmluvu uzatvorenú medzi Dodávateľom a Klientom.

Čl. II Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, pričom upravujú aj vzťahy pred vstupom do záväzkového vzťahu založeného Zmluvou, vrátane vzťahov po skončení záväzkového vzťahu, založeného Zmluvou.
 2. Súčasťou Zmluvy a týchto VOP sú aj prílohy, ktoré bližšie opisujú balíky Služieb a jednotlivé Služby poskytované Dodávateľom, ktoré sú Klientovi zasielané spolu so záväzným návrhom na uzatvorenie Zmluvy a ktorých opis je prístupný aj na Webovej stránke.
 3. Odchylné ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Ustanovenia Zmluvy majú prednosť aj pred ustanoveniami obsiahnutými v prílohách Zmluvy a týchto VOP.
 4. Tieto VOP sú dostupné na Webovej stránke Dodávateľa, ako aj v jeho Prevádzkových priestoroch.
 5. Dodávateľ má právo jednostranne meniť VOP najmä z dôvodov zmeny obchodnej politiky, zmeny vývoja/situácie na trhu alebo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmenu a jej účinnosť oznámi Dodávateľ Klientom zverejnením vo svojich Prevádzkových priestoroch a na Webovej stránke. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou VOP sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Klienta spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v právnom vzťahu s Dodávateľom (najmä uzatvorenie novej Zmluvy). Záväzkové vzťahy vzniknuté pred účinnosťou zmeny VOP sa riadia až do ich ukončenia znením VOP platným v čase uzavretia záväzkového vzťahu. Pokiaľ je Klientom Dodávateľa Spotrebiteľ, tento musí byť o zmene VOP oboznámený najmenej 14 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny VOP s tým, že v prípade nesúhlasu so zmenenými podmienkami má právo od Zmluvy odstúpiť; tým nie sú dotknuté nároky Dodávateľa vyplývajúce z právnych predpisov.
 6. Orgánom dozoru a dohľadu nad zachovávaním zákonnosti Dodávateľa voči Spotrebiteľom je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, so sídlom Pekárska 23, 917 01 Trnava.
 7. Ďalšie kontaktné údaje na Dodávateľa sú:
  1. č.: 0907 717 344
  2. E-mail: info@realityvyhodne.sk
  3. Zodpovedný vedúci: Jana Klačková
  4. Adresa Dodávateľa na podávanie sťažností alebo iných podnetov a na ktorej môže Spotrebiteľ uplatniť reklamáciu Služby:

III. Uzatvorenie Zmluvy a predzmluvné informácie

 

 1. Dodávateľ ešte predtým, ako uzatvoril Zmluvu so Spotrebiteľom informoval Spotrebiteľa, a to prostredníctvom týchto VOP, Webovej stránky, návrhu na uzatvorenie Zmluvy a súvisiacich dokumentov, vopred prístupných Spotrebiteľovi, o
  1. charaktere Služby (v rozsahu primeranom Službe),
  2. obchodnom mene, mieste podnikania a ďalších kontaktných údajoch Dodávateľa,
  3. odmene za Služby (vrátane DPH, ak je Dodávateľ v príslušnom období jej platcom), prípadne, ak Odmenu nemožno vopred presne určiť, o spôsobe akým sa vypočíta,
  4. povinnosti zaplatiť preddavok na Odmenu a jeho podmienkach (ak sa vzťahuje na konkrétnu Službu),
  5. platobných podmienkach, dodacích podmienkach a o lehote, do ktorej sa Dodávateľ zaväzuje poskytnúť Službu,
  6. postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Spotrebiteľov,
  7. zodpovednosti za vady Služieb a o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej Dodávateľom podľa prísnejších zásad,
  8. dĺžke trvania Zmluvy,
  9. funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu,
  10. kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, ktoré sú Dodávateľovi známe alebo je rozumné očakávať, že sú mu známe,
  11. možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov.
 2. Pred uzatvorením Zmluvy na diaľku alebo mimo Prevádzkových priestorov alebo pred tým, než Spotrebiteľ zaslal objednávku na uzatvorenie takejto Zmluvy podľa týchto VOP, Dodávateľ ho informoval spôsobom podľa odseku 1 aj o
  1. cene za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia Zmluvy, ak ide o Službu so zvýšenou tarifou,
  2. práve Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Zmluvy,
  3. povinnosti Spotrebiteľa uhradiť Dodávateľovi Odmenu za skutočne poskytnuté plnenie, ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy po tom, čo udelil Dodávateľovi výslovný súhlas podľa zákona č. 102/2014 Z. z.,
  4. tom, že Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých Spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od Zmluvy,
  5. existencii príslušných kódexov správania,
  6. minimálnej dĺžke trvania záväzkov Spotrebiteľa vyplývajúcich zo Zmluvy.
 3. Klient je oprávnený požiadať Dodávateľa o poskytovanie Služieb na základe objednávky, ktorú môže vykonať osobne, poštou, e-mailom, prostredníctvom Webovej stránky, telefonicky alebo iným vykonateľným spôsobom. Objednávka Klienta nie je pre žiadnu zo strán záväzná a vyjadruje iba dopyt Klienta v rámci ktorého špecifikuje skutočnosti, na základe ktorých Dodávateľ zašle Klientovi záväzný návrh na uzatvorenie Zmluvy.
 4. Objednávka musí byť zrozumiteľná, pričom musí obsahovať najmä meno a priezvisko Klienta, adresu, e-mail a tel. č. (v prípade Podnikateľa názov, sídlo, IČO a e-mail a tel. č.) a uvedenie Služby, ktorú od Dodávateľa žiada (zoznam Služieb a ich podrobný popis tvorí prílohu  týchto VOP). Klient zodpovedá za správnosť, úplnosť a pravdivosť informácii uvedených v objednávke.
 5. Na základe doručenej objednávky Klienta zašle Dodávateľ Klientovi do 5 pracovných dní záväzný návrh na uzatvorenie Zmluvy (a to e-mailom alebo poštou), ktorého súčasťou budú tieto VOP, ako aj príloha Zmluvy obsahujúca konkrétne balíky Služieb vybratých Klientom, vrátane výšky odplaty a jej splatnosti. Pred odoslaním záväzného návrhu môže Dodávateľ Klienta kontaktovať (a to najmä telefonicky alebo e-mailom) za účelom vysvetlenia obsahu Služieb a dohody o požadovanom rozsahu Služieb o ktoré má Klient záujem.
 6. Po doručení záväzného návrhu na uzatvorenie Zmluvy Klientovi, v prípade, ak s návrhom Klient súhlasí, v lehote do 5 pracovných dní, odošle Klient Dodávateľovi potvrdenie návrhu na uzatvorenie Zmluvy (postačujúca je aj forma e-mailu). V prípade, ak Klient s návrhom celkom alebo z časti nesúhlasí, opíše Dodávateľovi v čom konkrétne navrhuje podmienky Zmluvy upraviť a takéto pripomienky zašle Dodávateľovi (takýto úkon Klienta sa považuje za nový dopyt a následne sa postupuje primerane podľa odseku 3 až 6 tohto článku VOP až do momentu potvrdenia Dodávateľom vyhotoveného návrhu na uzatvorenie Zmluvy zo strany Klienta v celom rozsahu).
 7. Zmluva vzniká okamihom, keď Klient vyjadrí súhlas so záväzným návrhom na uzatvorenie Zmluvy a tento súhlas doručí Dodávateľovi v elektronickej podobe (formou e-mailu), listom (formou poštovej prepravy) alebo osobne v Prevádzkových priestoroch Dodávateľa.
 8. Po uzatvorení Zmluvy nie je žiadna zo Zmluvných strán oprávnená bez súhlasu druhej Zmluvnej strany zmeniť dohodnutý rozsah (balík) Služieb.
 9. Ak je Zmluva uzatvorená podľa zákona č. 102/2014 Z. z., Dodávateľ bezodkladne, najneskôr do začatia poskytovania Služieb, poskytne spotrebiteľovi potvrdenie o uzatvorení Zmluvy alebo jedno vyhotovenie Zmluvy.

Čl. IV Niektoré ustanovenia o Zmluve

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do splnenia záväzkov zmluvných strán z nej vyplývajúcich (najmä do poskytnutia Služby a uhradenia Odmeny), najviac však na obdobie 24 mesiacov, a je vyhotovená v Slovenskom jazyku.
 2. Zmluvu možno meniť len základe dohody oboch zmluvných strán.
 3. Vo vzťahu k Službám, ktorých poskytovanie zabezpečuje pre Klienta Iný Dodávateľ, vystupuje Dodávateľ ako sprostredkovateľ služieb Iného Dodávateľa pre Klienta. V takomto prípade sa priamo Iný Dodávateľ zaväzuje (po vyjadrení súhlasu s ich poskytovaním/ a to aj konkludentne) poskytovať dohodnuté Služby Klientovi, pričom na zmluvný vzťah medzi Klientom a Iným Dodávateľom sa použijú primerane ustanovenia týchto VOP a Zmluvy; v prípade právnych služieb sa použijú na vzťah medzi Klientom a Iným Dodávateľom primerane aj ustanovenia zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov. Dodávateľ informoval Klienta o tom, že Iný Dodávateľ môže trvať na uzatvorení osobitnej zmluvy s Klientom, ktorej predmetom bude poskytnutie Služieb Klientovi (pričom povinnosti vyplývajúce z takejto zmluvy nemôžu byť nevýhodnejšie alebo vo väčšom rozsahu pre Klienta, ako vyplývajú z týchto VOP a Zmluvy).
 4. Spotrebiteľovi nebudú zo strany Dodávateľa účtované žiadne poplatky spojené s uzatvorením Zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z. z.; tým nie sú dotknuté poplatky mobilných operátorov, poštových služieb alebo poskytovateľa internetového pripojenia, hradené v súvislosti s uzatvorením Zmluvy Klientom.
 5. Spory vzniknuté na základe Zmlúv budú riešené podľa platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky pred súdmi Slovenskej republiky; tým nie je dotknuté právo Spotrebiteľa na alternatívne riešenie sporov podľa čl. XI týchto VOP.
 6. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú aj prílohy, ktorých obsahom je najmä podrobná špecifikácia Služieb poskytovaných Dodávateľom, vrátane výšky Odmeny Dodávateľa a jej splatnosti.

 

Čl. IVa Osobitné ustanovenia o Zmluve, predmetom ktorej je poskytnutie elektronického obsahu

 

 1. V prípade Služieb, ktorých predmetom je poskytnutie elektronického obsahu (najmä poskytnutie vzorových zmluvných dokumentov a/alebo spracovanie zmluvných dokumentov na mieru a/alebo využívanie Webovej stránky) musí zariadenie Klienta, na ktorom má byť tento obsah sprístupnený, spĺňať Minimálne hardvérové a softvérové parametre. V prípade, že zariadenie Klienta, na ktorom má byť elektronický obsah sprístupnený, nespĺňa Minimálne hardvérové a softvérové parametre, Dodávateľ nezodpovedá za správnu funkčnosť elektronického obsahu.
 2. Klient berie na vedomie, že elektronický obsah (najmä znenie všetkých zmlúv poskytnutých Klientovi pri poskytovaní Služieb) je predmetom práv duševného vlastníctva (najmä predmetom autorských práv) a Dodávateľ ho poskytuje na použitie výlučne priamo pre Klienta v súvislosti s Nehnuteľnosťou a uzatvorenou Zmluvou. Klient je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by zasiahol do týchto práv, a to najmä (nie však výlučne) vyhotovovaním rozmnoženín (kópií) tohto elektronického obsahu a sprístupnením obsahu tretím osobám a akejkoľvek forme jeho rozširovania.
 3. Elektronický obsah bude Klientovi poskytnutý zaslaním na jeho e-mailovú adresu, a to v lehote uvedenej v Zmluve (jednotlivé dodacie lehoty sú uvedené aj v prílohe týchto VOP) alebo bude sprístupnený priamo prostredníctvom Webovej stránky (v takom prípade Dodávateľ poskytne Klientovi inštrukcie potrebné k získaniu elektronického obsahu), ak sa Zmluvné strany pre konkrétny prípad v Zmluve nedohodnú inak.

 

Čl. V Zánik Zmluvy

 

 1. Zmluva zaniká
  1. uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená,
  2. dohodou zmluvných strán,
  3. odstúpením od Zmluvy,
  4. výpoveďou zmluvnej strany,
  5. smrťou alebo zánikom zmluvnej strany; Zmluva nezanikne, ak sa Dodávateľ s právnymi nástupcami Klienta formou písomného dodatku k Zmluve dohodne na jej ďalšom trvaní.
 2. Dodávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť z dôvodov uvedených v týchto VOP; tým nie je dotknuté právo Dodávateľa odstúpiť od Zmluvy aj podľa príslušných právnych predpisov.
 3. Spotrebiteľ, ktorý s Dodávateľ uzatvoril Zmluvu podľa zákona č. 102/2014 Z. z., je od Zmluvy oprávnený odstúpiť aj postupom podľa čl. VI týchto VOP.
 4. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná a podpísaná oboma zmluvnými stranami, aj keď k jej uzatvoreniu došlo iným spôsobom.

Čl. VI Odstúpenie od Zmluvy uzatvorenej podľa zákona č. 102/2014 Z. z.

 1. Spotrebiteľ, ktorý s Dodávateľom uzatvoril Zmluvu podľa zákona č. 102/2014 Z. z. (teda zmluva uzavretá na diaľku alebo zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov Dodávateľa), je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy.
 2. Odstúpiť od Zmluvy možno písomne (za písomné odstúpenie sa považuje aj zaslanie odstúpenia formou e-mailovej správy), alebo, ak bola Zmluva uzatvorená ústne, na odstúpenie od Zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie Spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od Zmluvy. Spotrebiteľ môže na odstúpenie od Zmluvy použiť formulár, ktorý tvorí prílohu týchto VOP.
 3. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Dodávateľovi najneskôr v posledný deň lehoty podľa odseku 1.
 4. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy znáša Spotrebiteľ.
 5. Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Platby sa vrátia rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 6. Ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy a pred začatím poskytovania Služieb udelil výslovný súhlas podľa čl. VI ods. 7 písm. a) týchto VOP, je povinný uhradiť Dodávateľovi Odmenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy.
 7. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je
  1. poskytnutie Služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí Služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu Služby,
  2. poskytnutie Služby, ktorej cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Dodávateľ nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy.

Čl. VII Odmena Dodávateľa

 1. Dodávateľovi patrí za vykonanie Služieb Odmena v takej výške, ako je stanovená v Zmluve a prílohách Zmluvy, pričom táto závisí od rozsahu Služieb, ktorý si Klient zvolil.
 2. Odmenu ju možné meniť len na základe dohody Dodávateľa a Klienta.
 3. Dodávateľ nie je platcom DPH, preto sa DPH na sumu Odmeny nevzťahuje. V prípade, ak by sa v budúcnosti Dodávateľ stal platcom DPH, bude DPH započítaná v uvedenej sume Odmeny.
 4. Odmena je splatná na základe faktúry vystavenej Dodávateľom, pričom splatnosť faktúry nebude kratšia ako 5 dní, ak nie je v Zmluve alebo jej prílohách uvedené inak.
 5. Klient je povinný zaplatiť Odmenu:
 6. a) po uzatvorení Zmluvy (ešte pred začatím poskytovania Služieb), a to vo vzťahu k Službám pri ktorých je povinnosť platby vopred priamo uvedená v Zmluve a jej prílohách;
 7. b) po splnení podmienok, ktoré nastanú v budúcnosti a ktoré sú špecifikované v Zmluve a jej prílohách; v prípade služby Balík Komplet je takouto podmienkou splatnosti Odmeny uzatvorenie rezervačnej zmluvy týkajúcej sa Nehnuteľnosti.
 8. Dodávateľ je oprávnený odmietnuť poskytnutie Služby až do momentu úhrady Odmeny v celom jej rozsahu zo strany Klienta, a to vo vzťahu k Službám, ktorých poskytnutie je podmienené úhradou Odmeny; v prípade ak Dodávateľ toto právo nevyužije, nemá to žiadny vplyv na povinnosť Klienta uhadiť Odmenu za poskytnuté Služby.
 9. V Odmene je zahrnutý aj nárok Dodávateľa na náklady vzniknuté na strane Dodávateľa pri poskytovaní Služieb. Dodávateľ však neznáša akékoľvek náklady, poplatky alebo výdavky Klienta, najmä náklady na poplatky za overenie podpisov, poplatky platené na Okresné úrady, správu katastra, bankové poplatky, poplatky spojené so spôsobom úhrady kúpnej ceny, poplatky za bankové prevody a pod.; Dodávateľ bude znášať len také náklady alebo poplatky, ktoré budú výslovne uvedené v Zmluve.
 10. V prípade Služieb poskytovaných Iným Dodávateľom sa zmluvné strany dohodli, že odmena Iného Dodávateľa za poskytnutie služby Klientovi bude uhradená priamo na účet Dodávateľa; Dodávateľ je následne povinný odmenu Iného Dodávateľa uhradiť na účet Iného Dodávateľa, ktorý službu poskytol.
 11. Odmenu je možné uhradiť bezhotovostným prevodom alebo vkladom na Účet Dodávateľa.
 12. Klient je povinný bez zbytočného odkladu informovať Dodávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré majú vplyv na vznik alebo splatnosť Odmeny Dodávateľa, a to najmä informovať Dodávateľa o uzatvorení rezervačnej zmluvy alebo kúpnej zmluvy týkajúcej sa Nehnuteľnosti v prípade využitia Balíku Komplet.
 13. Dodávateľ je oprávnený v prípade Služby – Balík Komplet overiť si uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa Nehnuteľnosti aj priamo z katastrálneho portálu a v prípade, ak zistí prevod vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti z Klienta na tretiu osobu, potom je oprávnený uplatniť si voči Klientovi nárok na zaplatenie Odmeny (a Klient je povinný túto Odmenu uhradiť v celom rozsahu).
 14. Dodávateľovi vzniká nárok na Odmenu v súlade so Zmluvou a jej prílohami aj v prípade, ak Klient nevyužije všetky Služby z vybraného balíka Služieb, a to bez ohľadu na dôvod (t.j. bez ohľadu na to, či tieto konkrétne Služby nepotreboval využiť alebo napríklad len zabudol využiť; s výnimkou prípadov, ak by Služba nebola poskytnutá z dôvodov na strane Dodávateľa); t.j. nárok na Odmenu vzniká už pri poskytnutí možnosti pre Klienta dohodnuté Služby využiť (následné reálne využitie Služby a rozsah v akom bude Služba skutočne využitá Klientom je na rozhodnutí a konaní Klienta).
 15. Pokiaľ dôjde počas trvania Zmluvy k zmene rozsahu (balíka) Služieb poskytovaných Dodávateľom podľa týchto VOP, nemá táto skutočnosť vplyv už na zaplatenú Odmenu za Služby, ktoré boli poskytnuté na základe skôr zvoleného balíka Služieb alebo na vznik nároku na Odmenu, ktorý (nárok) vznikol na základe skôr poskytovaných Služieb.

Čl. VIII Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 

 1. Dodávateľ je povinný pri poskytovaní Služieb postupovať s vynaložením odbornej starostlivosti, v súlade so Zmluvou a všetkými jej súčasťami tak, aby sa dosiahol účel Zmluvy. Dodávateľ je povinný zabezpečiť splnenie povinnosti podľa tohto bodu aj v prípade plnenia prostredníctvom Iného Dodávateľa.
 2. Klient je povinný poskytnúť Dodávateľovi všetky potrebné informácie, ktoré si Dodávateľ od neho vyžiada a dodať mu potrebné listiny, ktoré sa vzťahujú alebo by sa mohli vzťahovať k predmetu Zmluvy. Klient sa zaväzuje doložiť tiež listiny spôsobilé na právne úkony, ak to bude potrebné. V prípade, ak Klient neposkytne Dodávateľovi podklady a informácie potrebné na vykonanie Služby alebo mu poskytne nesprávne alebo neúplné podklady a informácie, potom je výlučne Klient zodpovedný za to, že Služba nebola poskytnutá vôbec alebo nebola poskytnutá riadne.
 3. Klient sa zaväzuje uhradiť Odmenu Dodávateľa vždy riadne a včas. V prípade omeškania Klienta s úhradou Odmeny o viac ako 15 dní, vzniká Dodávateľovi nárok na odstúpenie od Zmluvy.
 4. Akékoľvek finančné nároky Klienta voči Dodávateľovi nie je možné jednostranne započítať.

Čl. IX Webová stránka

 1. Akákoľvek osoba (Užívateľ Webovej stránky), s výnimkou podľa bodu 2 tohto článku VOP, má právo registrovať si účet na Webovej stránke, a to za účelom zverejňovania inzerátov týkajúcich sa kúpy, predaja alebo nájmu Nehnuteľností. V prípade, ak Užívateľ má záujem inzerovať na Webovej stránke nehnuteľnosti, ktorých nie je vlastníkom a/alebo spoluvlastníkom, je o tom povinný informovať Dodávateľa, spolu s doplnením súhlasu vlastníka inzerovanej Nehnuteľnosti na takúto činnosť (zastupovanie pri nakladaní s Nenuteľnosťou); v prípade pochybností je Dodávateľ oprávnený Užívateľa vyzvať na preukázanie vzťahu k Nehnuteľnosti a jej vlastníkom/spoluvlastníkom a požadovať vysvetlenie za účelom posúdenia toho, či nejde o inzerciu vykonávanú v rámci zárobkovej činnosti Užívateľa (najmä v rámci činnosti Realitnej kancelárie alebo Realitného makléra).
 2. Registrácia na Webovej stránke a využívanie Webovej stránky na zverejňovanie inzerátov v rámci podnikateľskej činnosti Užívateľa, najmä Realitných kancelárií a/alebo Realitných maklérov nie je povolené a považuje sa za porušenie týchto VOP. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu zo strany Užívateľa, ktorý sa registroval a uverejnil inzerát v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ako Realitná kancelária alebo Realitný maklér (i) je Dodávateľ oprávnený vymazať všetky inzeráty pridané na Webovú stránku takouto osobou a zároveň (ii) zrušiť užívateľský účet takejto osoby na Webovej stránke a zároveň (iii) vzniká Dodávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty voči takejto osobe (podnikateľovi) vo výške 2.000 EUR; náhrada škody v celom rozsahu nie je dotknutá zmluvnou pokutou. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy Dodávateľa.  
 3. Registrácia účtu Užívateľa na Webovej stránke je bezplatná; tým nie sú dotknuté nároky/poplatky napríklad poskytovateľa internetu za ním poskytované služby Užívateľovi, ako ani nárok na zaplatenie Odmeny Dodávateľa v prípade uzatvorenia Zmluvy s Klientom (Užívateľom).
 4. Pri registrácii je Užívateľ povinný zadať svoje prihlasovacie meno, e-mail, heslo a telefónne číslo. Užívateľ sa musí pred registráciou oboznámiť so znením VOP.
 5. Užívateľ je povinný pri registrácii účtu zadávať len pravdivé a správne údaje. Nie je dovolené zvoliť si hanlivé, vulgárne, urážlivé alebo inak nevhodné prihlasovacie údaje; takýto účet môže byť Prevádzkovateľom zrušený.
 6. Registrácia Užívateľa je dokončená a potvrdená tým, že Dodávateľ odošle na Užívateľom uvedený e-mail potvrdzujúci e-mail o registrácii.
 7. Užívateľ môže využívať svoj účet v rámci Webovej stránky zadaním prihlasovacích údajov (prihlasovacie meno a heslo), ktoré si zvolil pri registrácii účtu.
 8. Kontaktné údaje Užívateľa zadané pri registrácii účtu nebudú zverejnené na Webovej stránke. Užívateľ nesie zodpovednosť za to, že dobrovoľne, vedome alebo hoci aj z nedbanlivosti sprístupní svoje prihlasovacie alebo iné kontaktné či osobné údaje na Webovej stránke (napríklad v rámci inzerátu) alebo akýmkoľvek iným spôsobom.
 9. Záujemcovia o nehnuteľnosť uvedenú v inzeráte vytvorenom Užívateľom a zverejnenom na Webovej stránke môžu Užívateľa kontaktovať priamo prostredníctvom Webovej stránky, pričom Užívateľ bude o tomto informovaný vo svojom užívateľskom rozhraní po prihlásení sa na Webovej stránke, ako aj doručením notifikácie do e-mailovej schránky Užívateľa zadanej pri registrácii.
 10. Užívateľ má právo kedykoľvek zrušiť svoj účet na Webovej stránke, a to priamo v rámci profilu po prihlásení sa do svojho užívateľského účtu; účet je zrušený zo strany Prevádzkovateľa bezodkladne po odoslaní žiadosti o zrušenie.
 11. Prevádzkovateľ môže zrušiť účet Užívateľa aj v prípade, ak (i) Užívateľ nevyužíval svoj účet po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov alebo (ii) Užívateľ v rámci svojej činnosti na Webovej stránke zverejnil zjavne nesprávne alebo neúplné informácie, prípadne používal hanlivé, neslušné alebo inak nevhodné výrazy alebo fotografie.
 12. Webová stránka je kompatibilná s bežne dostupnými internetovými prehliadačmi (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera a iné), ako aj zariadeniami (PC, notebook, tablet, smartfón a iné). Pre funkčnosť Webovej stránky musí byť Užívateľ pripojený k sieti internet, ktoré musí spĺňať minimálne požiadavky na charakteristiku pripojenia k sieti internet.

Čl. IXa Inzerovanie na Webovej stránke

 1. Pridať inzerát na Webovej stránke môže iba registrovaný Užívateľ a v súlade s týmito VOP a právnymi predpismi.
 2. Užívateľ v inzeráte identifikuje Nehnuteľnosť, pričom sa zaväzuje poskytnúť správne a pravdivé údaje. V prípade zmeny údajov uvedených v inzeráte je Užívateľ povinný bezodkladne uverejniť ich opravu/ úpravu na Webovej stránke. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti nenesie Prevádzkovateľ zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ujmu alebo ušlý zisk, ktorý Užívateľovi v dôsledku nesprávnych alebo neaktuálnych údajov mohol vzniknúť alebo vznikol.
 3. Inzerát, ktorý obsahuje nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, prípadne je vulgárny, urážlivý alebo inak hanlivý alebo jeho obsah odporuje dobrým mravom alebo právnym predpisom Slovenskej republiky, bude zmazaný.
 4. Pridanie inzerátu na Webovej stránke je bezplatné.

Čl. X Reklamačný poriadok

 

 1. Dodávateľ sa zaväzuje pre Klientov poskytovať Služby riadne, s odbornou starostlivosťou, v súlade so Zmluvou a bez vád. Dodávateľ zodpovedá za vadne poskytnuté Služby Klientovi.
 2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dńa poskytnutia Služby. Spotrebiteľ je povinný, v prípade vyskytnutia sa vady Služby, uplatniť reklamáciu v záručnej dobe, inak jeho právo zaniká.
 3. Dodávateľ neposkytuje záruku podľa prísnejších zásad, ak sa so Spotrebiteľom nedohodne inak. Spotrebiteľ však nemá nárok na uzatvorenie takejto dohody.
 4. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu osobne (v Prevádzkovom priestore), poštou alebo e-mailom, prípadne iným vykonateľným spôsobom. Dôkazné bremeno ohľadom podania reklamácie a zachovania lehoty zaťažuje Spotrebiteľa.
 5. Reklamačné konanie sa začína podaním reklamácie a končí sa jej vybavením v zákonom stanovenej lehote.
 6. Z reklamácie musí byť zrejmé
 7. kto reklamáciu podáva,
 8. predmet reklamácie, najmä označenie Služby, ktorej vady Spotrebiteľ vytýka,
 9. špecifikácia vady Služby spolu s listinami, ktoré vady osvedčujú / preukazujú,
 10. komu je adresovaná,
 11. dátum podania reklamácie,
 12. podpis Spotrebiteľa (v prípade podania reklamácie elektronickou formou sa nevyžaduje).

Reklamáciu, ktorá nespĺňa vyššie uvedené náležitosti, nie je Dodávateľ povinný vybaviť; v takom prípade najmä Dodávateľ vyzve Spotrebiteľa na odstránenie vád uplatnenej reklamácie.

 1. Po uplatnení reklamácie Dodávateľ poučí Spotrebiteľa o jeho právach podľa tohto článku VOP a zároveň mu vydá potvrdenie o uplatnení reklamácie.
 2. Reklamácia Služby bude posudzovaná výlučne z hľadiska vád uvedených v reklamácii.
 3. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Dodávateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 4. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Služby (za Službu rovnakého druhu), ak tým Dodávateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Odmenu za Službu a závažnosť vady Služby.
 5. Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni Spotrebiteľovi v riadnom využívaní Služieb, má Spotrebiteľ právo odstúpiť od Zmluvy. Rovnaké právo má Spotrebiteľ vtedy, ak je vada síce odstrániteľná, ale nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po náprave alebo pre väčší počet vád (najmenej 3) Služby riadne využívať.
 6. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Spotrebiteľ právo na zľavu z Odmeny.
 7. Dodávateľ je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácia a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje napríklad zložité odborné zhodnotenie, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 8. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 9. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Zmluvy odstúpiť.
 10. Dodávateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 11. Dodávateľ nezodpovedá za vady, ak
  1. Spotrebiteľ spôsobil vadu Služby sám alebo ich spôsobila tretia osoba odlišná od Dodávateľa,
  2. Spotrebiteľ pred začatím poskytovania Služieb o vade vedel, resp. bol na vadu upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z Odmeny,
  3. vznikli v dôsledku živelnej katastrofy alebo v dôsledku pôsobenia vyššej moci (vis maior).
 12. Dodávateľ vedie evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
 13. Ak je Klientom Dodávateľa Podnikateľ, nároky zo zodpovednosti za vady sa spravujú podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

Čl. Xa Sťažnosti a iné podnety

 1. Ak Spotrebiteľ doručí Dodávateľovi podanie, ktoré podľa obsahu nie je reklamáciou, ale možno ho považovať za sťažnosť alebo iný podnet súvisiaci najmä so Zmluvou alebo činnosťou Dodávateľa, zašle Dodávateľ Spotrebiteľovi odpoveď do 15 dní odo dňa doručenia podania.
 2. Sťažnosť alebo podnet je možné Dodávateľovi doručiť osobne, poštou alebo e-mailom, prípadne iným vykonateľným spôsobom. Sťažnosť alebo podnet musí obsahovať údaje Spotrebiteľa, údaje Dodávateľa, opísanie skutočností, voči ktorým sťažnosť alebo podnet smerujú, čo spotrebiteľ sťažnosťou alebo podnetom žiada, dátum a podpis Spotrebiteľa.
 3. Odpoveď na sťažnosť bude Spotrebiteľovi zaslaná písomne poštou alebo e-mailom, ak je Dodávateľovi známy, alebo spôsobom, o ktorý Spotrebiteľ v sťažnosti alebo v podnete Dodávateľa požiadal.
 4. Dodávateľ v odpovedi na sťažnosť alebo podnet uvedie, o akú sťažnosť alebo podnet sa jedná, a oznámi Spotrebiteľovi spôsob vybavenia.
 5. Na opakované sťažnosti alebo podnety týkajúce sa tej istej veci, ktoré neobsahujú nové skutočnosti alebo nie sú k nim priložené nové prílohy, nie je povinný Dodávateľ reagovať, a to ani keby boli podané treťou osobou; túto skutočnosť nie je Dodávateľ povinný odosielateľovi oznamovať.
 6. Dodávateľ nie je povinný reagovať ani na sťažnosti alebo podnety, ktoré majú vulgárny alebo urážajúci obsah, najmä vo vzťahu k zamestnancom alebo maklérom Dodávateľa alebo k Dodávateľovi samotnému.
 7. Tieto ustanovenia sa primerane aplikujú aj na sťažnosti alebo podnety podávané Podnikateľmi.

Čl. XI Alternatívne riešenie sporov

 1. Alternatívnym riešením sporu sa rozumie riešenie sporu medzi Spotrebiteľom a Dodávateľom vyplývajúceho zo Zmluvy alebo súvisiaceho so Zmluvou subjektom alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.
 2. Subjektom alternatívneho riešenia je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam týchto subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1); alebo má možnosť podať návrh prostredníctvom tzv. platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú je možné nájsť na webovom portáli ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené aj na webovom portáli Ministerstva hospodárstva SR (www.mhsr.sk).
 3. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podáva Spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 4. Spotrebiteľ môže podať návrh v prípade, že
  1. sa obrátil na Dodávateľa so žiadosťou o nápravu, ak nebol spokojný so spôsobom vybavenia jeho reklamácie alebo sa domnieva, že Dodávateľ porušil jeho práva a
  2. Dodávateľ na žiadosť podľa písm. a) odpovedal zamietavo alebo neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 5. Návrh musí obsahovať
  1. meno a priezvisko Spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
  2. presné označenie Dodávateľa,
  3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  4. označenie, čoho sa Spotrebiteľ domáha,
  5. dátum, kedy sa Spotrebiteľ obrátil na Dodávateľa so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Dodávateľom bol bezvýsledný,
  6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu.
 6. K návrhu Spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
 7. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od Spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle; poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

Čl. XII Doručovanie

 

 1. Akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti so Zmluvou sa považuje za doručenú druhej Zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom:
  1. elektronickej pošty (e–mail) dňom jej preukázateľného odoslania druhej Zmluvnej strane, alebo
  2. pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti adresátovi. V prípade doručovania inak ako poštou je možné písomnosť doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa odseku 2. tohto článku VOP, ak sa na tomto mieste Zmluvná strana v čase doručenia zdržuje. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zá­sielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa sú­časne takáto poznámka zakladá na pravde. Tretia veta v časti „alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zá­sielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa sú­časne takáto poznámka zakladá na pravde“ sa neuplatní, ak je Klientom Spotrebiteľ, okrem prípadu, ak Spotrebiteľ porušil, hoci aj z nedbanlivosti, povinnosť podľa odseku 2 tohto článku.
 2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídiel alebo pobytu Zmluvných strán, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne vopred oznámil novú ad­resu sídla alebo pobytu, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou sa príslušná Zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.

Čl. XIII Ochrana osobných údajov

 1. Dodávateľ spracúva osobné údaje fyzických osôb v rámci predzmluvného a zmluvného vzťahu podľa týchto VOP v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Právny dôvod, rozsah a zásady spracúvania osobných údajov ako aj práva Spotrebiteľov ako dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov sú osobitne spracované v internom dokumente Dodávateľa, ktorý je zverejnený na Webovej stránke a ktorý je dostupný aj v Prevádzkových priestoroch Dodávateľa.

Čl. XIV Záverečné ustanovenia

 

 1. Právne vzťahy vzniknuté medzi Dodávateľom a Spotrebiteľom sa spravujú prednostne podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z. z. V ostatných prípadoch (kde ako strana vystupuje Podnikateľ) sa právne vzťahy vzniknuté na základe Zmluvy spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiaci právnych predpisov.
 2. Ak niektoré ustanovenia týchto VOP nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo nes­kôr stratia účin­nosť, nie je tým dotknutá platnosť ostat­ných usta­novení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vy­plnenie me­dzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo naj­viac približuje zmy­s­lu a účelu týchto VOP.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.5.2020.

Informácia pre Predávajúceho (spotrebiteľa) o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

 1. Predávajúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu (e – mailom na info@realityvyhodne.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva. Ak Prevádzkovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“). ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona o ARS. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona o ARS. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Prevádzkovateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Podrobnejšie informácie o problematike alternatívneho riešenia sporov nájdete v zákone o ARS, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v zákone č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v znení neskorších predpisov.

Top

Compare Listings

Názov Cena Status Typ Rozloha Účel Spálne Kúpeľne