0907 717 344 (pon-pia od 9.00-15.00)

Ochrana súkromia

Informácie o spracovávaní osobných údajov.

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov budú zverejnené na našich internetových stránkach www.realityvyhodne.sk.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

Prevádzkovateľ:

Jana Klačková, Slnečná 1394/33, 922 21 Moravany nad Váhom, IČO: 51 774 402, (ďalej len „my“)
Email: info@realityvyhodne.sk
Tel.: 0907 717 344

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

Sprostredkovanie predaja nehnuteľností
Komunikácia a pošta
Zmluvné vzťahy

Sprostredkovanie predaja nehnuteľností

Osobné údaje ktoré spracovávame:

Identifikačné a kontaktné údaje predávajúceho a údaje týkajúce sa nehnuteľnosti: Meno, priezvisko, emailová adresa, číslo telefónu a údaje o ponúkanej nehnuteľnosti v rozsahu: adresa, lokalita, fotografie, popis a cena ponúkanej nehnuteľnosti na predaj, ID inzerátu
Kontaktné údaje Záujemcu – kupujúceho: Meno, priezvisko, emailová adresa, číslo telefónu
Údaje o nehnuteľnosti získané z www.katasterportal.sk: Meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a spoluvlastnícky podiel vlastníka nehnuteľnosti, číslo LV, parcelné číslo, výmera, druh pozemku alebo stavby.
Údaje potrebné na spracovanie rezervačnej zmluvy a kúpnej zmluvy v plnom rozsahu: Meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo bankového účtu (nepovinné údaje).

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe plnenia zmluvy a predzmluvných vzťahov a na základe osobitných zákonov najmä Zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností na tieto účely:

Sprostredkovanie predaja nehnuteľností prostredníctvom webovej stránky www.realityvyhodne.sk
Spracovanie rezervačných zmlúv
Spracovanie kúpnych zmlúv
Poskytovanie realitného poradenstva
Spracúvanie účtovných dokladov súvisiacich so sprostredkovaním predaja
Poskytovanie hypotekárneho poradenstva

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje budeme uchovávať 24 mesiacov po ukončení predaja. Účtovné doklady súvisiace so sprostredkovaním predaja sme povinní uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely sprostredkovania predaja je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme sprostredkovať predaj. Poskytnutie osobných údajov na účely spracovania rezervačnej a kúpnej zmluvy je dobrovoľné (nepovinné údaje). V prípade neposkytnutia nepovinných osobných údajov budú zmluvy spracované bez týchto údajov.

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v našom mene na základe zmluvných pokynov: – Poskytovatelia IT služieb – Právnik ktorý pre Vás vypracuje zmluvy – Externý spracovateľ účtovníctva – Externá finančná skupina poskytujúca hypotekárne poradenstvo – Externá firma poskytujúca sťahovacie služby – Poskytovateľ cloudových služieb

Zverejňovanie:

Osobné údaje predávajúceho budú po zadaní inzerátu zverejnené na webovom sídle www.realityvyhodne.sk v rozsahu: krstné meno, priezvisko alebo iniciálka priezviska, a údaje o ponúkanej nehnuteľnosti v rozsahu: adresa, lokalita, fotografie, popis a cena ponúkanej nehnuteľnosti na predaj, ID inzerátu.

Zdroj Vašich osobných údajov:

Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli priamo Vy. Zdroj, z ktorého pochádzajú Vaše osobné údaje môže byť www.katasterportál.sk.

Komunikácia a pošta

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Identifikačné a kontaktné údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa, podpis, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, údaje uvedené v prijatých a odoslaných dokumentoch.

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na účely vzájomného kontaktu s Vami rôznymi komunikačnými kanálmi (poštou, elektronickou poštou alebo telefonicky). Osobné údaje na účel vzájomného kontaktu s Vami spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je výkon našich podnikateľských aktivít. Evidenciu došlej a odoslanej pošty spracúvame na základe osobitného zákona najmä zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach.

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu trvania obchodného vzťahu resp. po dobu vybavenia Vašej žiadosti. Evidenciu došlej a odoslanej pošty budeme uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týka. Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu Vašich osobných údajov.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely vzájomného kontaktu s Vami je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme s Vami komunikovať a reagovať na Vašu žiadosť.

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v našom mene na základe zmluvných pokynov:

Poskytovatelia IT služieb
Právnik ktorý pre Vás vypracuje zmluvy
Externý spracovateľ účtovníctva
Externá finančná skupina poskytujúca hypotekárne poradenstvo
Externá firma poskytujúca sťahovacie služby
Poskytovateľ cloudových služieb

Zmluvné vzťahy

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Identifikačné a kontaktné údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa, IČO, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, podpis, pracovná pozícia resp. funkcia.
Transakčné údaje: Číslo bankového účtu, údaje o výške kontraktu/odmeny, údaje o platbách, údaje o pohľadávkach a záväzkoch.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na účel plnenia zmluvy s Vami, rokovania o uzavretí zmluvy a na základe osobitných zákonov najmä zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje musíme uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú. Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu Vašich osobných údajov.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely plnenia zmluvy je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov s Vami nemôžeme uzavrieť zmluvu.

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Príjemcovia na základe osobitných zákonov: Daňový úrad, prípadne iní príjemcovia na základe osobitných zákonov.
Sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v našom mene na základe zmluvných pokynov:

Poskytovatelia IT služieb
Právnik ktorý pre Vás vypracuje zmluvy
Externý spracovateľ účtovníctva
Externá finančná skupina poskytujúca hypotekárne poradenstvo
Externá firma poskytujúca sťahovacie služby
Poskytovateľ cloudových služieb
Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Aké máte práva?

Právo na prístup k Vašim osobným údajom

Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie aké osobné údaje o vás spracúvame a poskytnutie kópie Vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov

Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných Vašich osobných údajov. Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Okrem niektorých zákonných výnimiek máte tiež nasledovné práva:

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na základe žiadosti o blokovanie Vašich osobných údajov.

Právo na prenos Vašich osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti získať Vaše osobné údaje ktoré o vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov.

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu, osobným odovzdaním písomnej žiadosti alebo elektronicky na emailovú adresu: info@realityvyhodne.sk.

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

Platné od 01.04.2019

Top

Layout

Main Color

Unlimited colors for your purpose! click color box below to experience now

Demos

Multiple demos for your purpose! click these thumbnail below to experience now
DefaultAgencyAgentSingle LocalSingle PropertyOptima Express